ติดต่อขอคืนเงิน

กรณีที่ท่านต้องการขอคืนเงิน ไม่ว่าด้วยเหตุผลเปลี่ยนใจ สินค้าไม่ใช่ในแบบที่ต้องการ หรือขอเปลี่ยนสินค้า ทางเราจะรับการขอคืน

เงินหรือขอเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า และเราจะคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้าให้ลูกค้าภานใน 15วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง

การขอคืนเงินหรือขอเปลี่ยนสินค้า กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านแบบฟอร์มนี้ โดยแจ้งเลขที่คำสั่งซื้อ รหัสสินค้า จำนวนที่ต้องการคืน และ ปัญหาที่เกิดขึ้น

 

นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน

มาตรการคุ้มครองแบะรักษาความลับของผู้ร้องเรียน

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริตทาง บริษัท ดีไอวายเคมีเคิ้ล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (www.diychemical.com)

จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรืยนหรือผู้ให้ข้อมูลของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ

ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

 

ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ

ห้ามเปิดเผยข้อมูล แก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

 

การดำเนินการเมื่อได้รับร้องเรียน

บริษัท ดีไอวายเคมีเคิ้ล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (www.diychemical.com) จะเป็นผู้พิจารณา เรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวน

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ การร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม

 

บริษัท ดีไอวายเคมีเคิ้ล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (www.diychemical.com) จะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

ให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ สามารถติดต่อได้ 3 ช่องทาง ดังต่อไปนี้

ช่องทางที่ 1.จดหมายไปรษณีย์ ส่งมายังที่อยู่ด้านล่างนี้

บริษัท ดีไอวายเคมีเคิ้ล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)

บ้านเลขที่ 35/660 ซอยประชาอุทิศ 91/2 แขวง.ทุ่งครุ เขต.ทุ่งครุ กรุงเทพ 10140

โทร 086-222-2288,080-466-6660

ช่องทางที่ 2.จดหมายทาง E-mail address : diychemical.sevice@gmail.com

ช่องทางที่ 3.โทรศัพท์หมายเลข : 086-222-2288,080-466-6660

Main Menu